A tanfolyamra való felvétel módja: Személyesen lehet beiratkozni az autósiskola ügyfélfogadó irodájában lehet.

Szükséges hozzá: Személyi igazolvány, Lakcímkártya valamint az első tandíj részlet megfizetése.

Előírt, kötelező egészségi alkalmassági vizsgálatok: B” kategória I. csoport orvosi alkalmasság. A vizsgálat díja: 7.200,- Ft

 

B” kategória tanfolyamra jelentkezés feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, első tandíj-részlet befizetése, az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés.

Vizsgára bocsátás feltételei

elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb mint 9 hónap telt el, kitöltött jelentkezési lap, gyakorlati vizsgát csak a 17. életév betöltése után tehet, gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (30 óra) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után tehet, a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik, vizsgadíj befizetése és érvényes orvosi alkalmassági igazolás.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető, továbbá a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.

A személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával.

Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban) , valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

„B” kategória – Az elméleti tanórák 45 percesek.
Közlekedési ismeretek: 18 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:   4 óra
Járművezetés elmélete:   6 óra
Gépkocsivezetés gyakorlata összesen: 29 óra
Alapoktatás:   9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés:   4 óra
Éjszakai vezetés:   2 óra
Előírt menettávolság teljesítése: 580 km
A gyakorlati oktatási órák időtartama:    50 perc
Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani.
A tandíj részletezése
Elmélet (tantermi, e-learning): 40.000,- Ft
Elméleti vizsgadíj:   4.600,- Ft
Eü. tanfolyam: 10.000,- Ft
Eü. vizsgadíj: 15.200,- Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11.000,- Ft
Gyakorlati vezetési órák: 10.000,- Ft / óra
Hétvégi vezetési óra: 11.000,- Ft / óra
Más képzőszervtől átvett tanuló: 9.500,- Ft / óra
Más képzőszervtől átvett tanuló hétvégi vezetési óra: 11.000,- Ft / óra
Más képzőszervtől átjövő tanuló egyszeri regisztrációs díja: 15.000,- Ft
Más képzőszervhez átmenő tanuló egyszeri regisztrációs díja: 10.000,- Ft

 

A vezetési gyakorlatot a sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

Pótvizsga előtt az alábbi pótóra vezetése kötelező, forgalmi vizsga esetén: 4+1 óra.

Zárt rendszerű elektronikus távoktatási képzés esetén e-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képzőszerv igazolást állít ki.


Az iskolában oktatás céljára különböző típusú oktatógépjárművek választhatók a tanulók igényeinek megfelelően. Az oktatójárműveket a Közlekedési Felügyelet által oktatásra alkalmasnak kell minősíteni.


Az elméleti oktatásról hiányozni nem lehet!

Az elméleti órákat hiányzás esetén pótolni kell!

A gyakorlati órák mulasztása esetén – az alapóraszám, tehát a kötelező 30 órán belül – a pótórákat is be kell fizetni, melynek díja megegyezik az alapórák díjával.

Gyakorlati órát díjmentesen lemondani csak alapos indokkal (pl.: betegség) 48 órával a megbeszélt időpont előtt lehet.

Gyakorlati óráról való késés esetén mind a tanuló, mind az oktató 20 percet köteles várni.

A képzés díja a szerződésben kerül rögzítésre. A díjtételek változtatásának jogát az iskola fenntartja.

A gyakorlati tanórák díja az üzemanyagárak függvényében változhat!

A tandíj befizetése az autósiskolában bizonylat ellenében történik.

 

A járművezetői vizsgákat vizsgán ként részletekben bizonylat ellenében kell befizetni a Fővárosi Közlekedési Felügyelet számlájára.

Az elsősegélynyújtói vizsga díját a Magyar Vöröskereszt illetékes kirendeltségén vagy postai csekken kell befizetni.

 

A közúti járművezetők vizsgáztatása és mentesítés alóli feltételek a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet szerint. Az elméleti tantárgyak hallgatása alól, a csatolt igazolások alapján, az iskolavezető valamint a Közlekedési Felügyelet adhat felmentést. (Siket, mozgáskorlátozott, magyar nyelvet nem beszélő)

 

A tanuló másik oktatóhoz vagy képzőszervhez való áthelyezését indoklás nélkül kérheti, amit az iskola 3 munkanapon belül teljesít.

Az iskola vezetője az áthelyezési bizonylatot három példányban kitölti, melyben a teljesített oktatás tényét igazolja.

Más képzőszervhez való távozás esetén a kedvezmények nem vehetők igénybe, melynek díját meg kell téríteni.

 

Elméleti oktatás: 2112 Veresegyház, Repkény u. 3.  Kihelyezett tanfolyam iskolákban, vállalatoknál, művelődési házakban igény szerint.

Gyakorlati oktatás: Bp. IV. ker. Berda József u. Autóklub igény szerint a város egész területe és Pest megye

Forgalmi vezetés: Bp. IV. ker. Berda József u. Autóklub igény szerint a város egész területe és Pest megye

Forgalmi vizsga indulási helye:

– Bp. XIII. ker. Duna Pláza – tanpálya

– NKH Vác, Arató utca 20.

– Igény és hely szerint 30 km-es körzetben


Az autósiskolában szakoktató képzés nem folyik.

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

Jogosultsági feltételek

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultsága a koronavírus járvány miatt annak a személynek is elismerhető, aki a 20. életévét 2020. március 11. és június 17. között töltötte be, ha a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik. Továbbá közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság annak a személynek is elismerhető, aki a 20. életévét 2020. november 4. és a 2021-ben újonnan kihirdetett veszélyhelyzet megszűnése között tölti be, ha a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

A támogatás összege

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25.000,- forint.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820). A papíralapú formanyomtatvány ide kattintva letölthető *.pdf formátumban. Az e-űrlap elektronikus ügyintézés keretében Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát a szolgáltatás igénybevételéhez Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítás szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal szükséges rendelkezni. Az elektronikus űrlap ide kattintva érhető el. Amennyiben a vizsgát tett személy, azaz a kérelmező  a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga, ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok) nyújthatja be. A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni.

Az igénybejelentéskor csatolandó iratok

A tanfolyam és sikeres közlekedési alapismeretek vizsga díjának igazolása A kérelmezőnek a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét hitelt érdemlően igazolnia kell. Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a “B” kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és a KRESZ vizsga díja, valamint a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani. A 20. életévét betöltött gyermekgondozási ellátásban részesülő személy esetén az ellátás igazolása Amennyiben a kérelmező a sikeres közlekedési vizsga napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül, akkor az ellátásban részesülés tényét a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató vagy a kormányhivatal által kiállított dokumentummal igazolnia kell. Amennyiben a kérelmező a vizsga napján gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, az ellátásban részesülés tényét akkor kell igazolnia, ha az ellátást részére a havi munkabérét, illetményét folyósító kifizetőhely folyósítja. Gyermekgondozást segítő ellátást családtámogatási kifizetőhelyként kizárólag a Honvédelmi Minisztérium folyósíthat.

Az igény előterjesztésének határideje

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

A támogatás folyósítása

A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról. A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

Nem magyar állampolgárságú személyek jogosultsága

A támogatásra a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek): a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (vagyis az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik), nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi, azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok. A nem magyar állampolgárságú kérelmező által a támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolandó további dokumentumok: A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata.

Az igazolás módja

Az EU Kék Kártyával rendelkező személy az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély, az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a tartózkodási engedély másolatának benyújtásával igazolhatja. A tájékoztató a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről szóló 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján készült. Forrás: Magyar Államkicstár
 

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége – 1119 Budapest 1141 Budapest, Petzvál József utca 39. Tel.: 371-3030

Pest Megyei Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége – 1141 Budapest, Komócsy utca 17-19. Tel.: 460-2202

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont – 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. Tel.: +36 1 510 0101 E-mail: info@kavk.hu

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű- közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

1062 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Telefon: +36 1 814-1818  E-mail: kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu

 

A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásokról való esetleges hiányzást pótolni. Köteles a tandíjat vagy annak részleteit az oktatás megkezdése előtt befizetni.

A tanuló a gyakorlati oktatás során bármikor kérheti, hogy az autósiskola új oktatót jelöljön ki számára. Gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával jön létre.

Az előre megbeszélt helyen és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt. A tanuló késése az óra befejezésének időpontját nem befolyásolja.

Ha az orvos a vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse) a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani.

Szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli. A tanuló köteles a gyakorlati órákon a gépkocsi biztonságos vezetésére alkalmas állapotban megjelenni. A tanuló az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, valamint a vezetési gyakorlati vizsgák alkalmából köteles az 1/75/BM-KPM rendeletben foglaltaknak megfelelően megjelenni.

A vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük.

A gyakorlati vizsgák alkalmával a tanuló aláírásával igazolja, hogy járművezetésre képes állapotban van, vezetési képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, szervezetében nincs szeszesital fogyasztásából származó alkohol.

A vizsgát a tanuló csak az érvényes, személyét igazoló okmány, lakcímkártya vagy személy azonosításra szolgáló egyéb érvényes okmány (útlevél) bemutatásával kezdheti meg. A vizsgalapon szereplő adatoknak meg kell egyezni a személyigazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány adataival. Személyigazolvány hiányában elfogadható az érvényes ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél, katonakönyv vagy tartózkodási engedély. A felsorolt okmányoknak szembenéző fényképet kell tartalmazniuk.

Ha a vizsgázó valamelyik vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az összes többi vizsgája érvényét veszti. A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton „További oktatási órák” rovatban igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni. Amennyiben vezetői engedéllyel, továbbá vizsgaigazolással is rendelkezik, azt a vizsgára hozza magával. A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét aláírásával igazolja. A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető. Kivéve, ha távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző 5. napon a felügyeletnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja.

Személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.

A jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok átvétele, a tandíjak bevételezése. A tájékoztatóban, illetve az írásbeli szerződésekben foglaltakat be nem tartó tanuló képzésének megtagadása. Kötelezettsége az elméleti és gyakorlati foglalkozások (pótórák és pótfoglalkozások ) megtartása, az elméleti és gyakorlati vizsgák ügyintézése, szakmailag kifogástalan teljes körű képzése. A tanuló beosztása az elméleti tanfolyamra. A tanterv és az útmutató szerinti elméleti képzés megtartása. A tanuló bejelentése az elméleti vizsgára. Sikeres elméleti vizsgát tett tanulók gépkocsira történő beosztása, tanterv és útmutató szerinti képzése. A megfelelő felkészültségű tanulók gyakorlati vizsgára jelentése. Szükség esetén pótórák biztosítása. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (pl.: hatósági előírás, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak. Az autósiskola ár változtatási jogát fenntartja.

Határidők

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A tanfolyam befejezése után feltétel a 9 hónapon belüli vizsgára jelentkezés elméletből és a tanfolyam befejezése után 1 éven belüli sikeres elméleti vizsga. Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül forgalmi vizsgát kell tenni. Ha a vizsgázó a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele, sikerese elméleti, gyakorlati és elsősegélynyújtási vizsga.

A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk

Az autósiskola által szervezett közúti elsősegélynyújtó tanfolyam díja: 10.000,- Ft. (oktatási helyszínen fizetendő), vizsgadíja: 15.200,- Ft. (a Magyar Vöröskereszt-nél fizetendő)

A Magyar Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül, ezután vizsgázni csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk

A vezetői engedély az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen vehető át, személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány és az „EÜ” vizsgát igazoló lap felmutatásával hitelt érdemlő módon igazolni.

Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.

A Tájékoztató a teljes körű képzést magában foglaló jogszabályok alapján készült.

TANFOLYAMÁNAK ELVÉGZÉSÉHEZ ÉS VIZSGÁIHOZ SOK SIKERT KÍVÁNOK!